Декларација за заштита на податоци

Последен пат ажурирано на 03.01.2020

Важни правни информации

Оваа декларација за заштита на податоци ви кажува кои лични податоци ги собира Лика, како се внесуваат и за кои цели Лика ги обработува. Ова е важно, ви препорачуваме да одвоите време внимателно да ја прочитате декларацијата за заштита на податоците. Ако не се согласувате со оваа изјава, ве молиме да се воздржите од барање пристап до други страници на веб -страницата на Лица. За заштита на податоците поврзани со СКМ, погледнете на страницата www.swisskeysmanagement.com.

Какви информации собираме за вас

Кога ја посетувате нашата веб -страница, нашиот веб -сервер автоматски ги снима деталите за вашата посета (на пр. Вашата IP адреса, веб -страницата од која не посетувате, видот на користениот прелистувач и страниците на веб -страницата што ја отворате, вклучувајќи го датумот и времетраењето на вашата посета). Покрај тоа, ние собираме лични податоци (на пример, име, адреса, возраст и детали за бонитетот (особено месечни примања, трошоци, постоечки кредити и тужби) што ни ги ставате на располагање преку нашата веб -страница, на пример при регистрирање кредитна апликација или отворање сметка откако е доделен кредит или кога ќе се претплатите на електронски билтен. Лица е посветена на заштита на личните податоци собрани од посетителите на својата веб -страница.

Цел на обработка на податоци

Лика ги обработува вашите лични податоци за да ја провери вашата кредитна способност, како и да работи, подобрува и персонализира сопствени производи и услуги. Ваквите услуги вклучуваат, на пример, понуда на услуги по мерка, употреба на вашите лични податоци за истражување на внатрешниот пазар или за прикажување на веб-страницата на реклами што може да ве интересираат. Лика може да ги користи вашите лични податоци за да комуницира со вас, на пример за да ви испрати информации за нови производи или безбедносни упатства. Лика не спроведува профил на личност од тебе.

Како ги собираме и чуваме информациите за вас

Оваа веб-страница користи таканаречени технологии за следење како колачиња и ознаки за да собира информации како оние споменати погоре, за да можеме секогаш да ја оптимизираме употребливоста на нашата веб-страница. „Колачиња“ се однесуваат на датотека со информации зачувана на вашиот компјутер. Ова ви овозможува да го препознаете вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите веб -страницата. Оваа технологија ја олеснува навигацијата и ви ја претставува веб -страницата според вашите потреби. Со ова, исто така, признавате дека вашиот прелистувач има различни поставки во врска со прифаќањето или неприфаќањето колачиња. Лика, меѓу другото, користи Google Analytics, услуга за веб -анализа од Google Inc. ("Google"). Google Analytics користи колачиња што се зачувуваат кај вашиот корисник и на тој начин овозможуваат анализа на вашата употреба на веб -страницата. Информациите генерирани од колачето за вашата употреба на оваа веб -страница (вклучувајќи ја и вашата IP адреса) се пренесуваат на сервер на Google во Соединетите држави, каде што се зачувуваат.

Обработката на податоци се врши врз основа на законските одредби од чл. 6 пара. 1 нека. ѓ (легитимен интерес) на Општата регулатива за заштита на податоци на ЕУ (ГДПР). Целта што ја следиме во смисла на ГДПР (легитимен интерес) е оптимизација на нашата онлајн понуда и нашето присуство на Интернет. Информациите собрани од колачето за користење на оваа веб -страница не се пренесуваат на трети страни. Со соодветно поставување на прелистувачот, можете да спречите инсталирање на колачиња; Ве молиме имајте предвид дека во таков случај, можеби нема да можете да ги користите сите функции на веб -страницата. Ако го одбиете складирањето и користењето на вашите податоци, можете да ги деактивирате овие два елементи. За таа цел, ве молиме конфигурирајте го вашиот прелистувач на таков начин што, доколку сакате и кога е можно, ќе бидете предупредени да не следите технологии (како што се колачиња) и / или да ги прифатите. Одбивањето, блокирањето или оневозможувањето технологии за следење може да резултира со ограничена достапност на производите што ги нудиме преку нашата веб -страница.

Добивање на вашите лични податоци од трети страни

Лица или СКМ можат да ги добијат информациите неопходни за доделување на кредит (контрола на вашата солвентност) од вашиот работодавец, банките засегнати со овој договор, обвинителствата, контролата на жителите, канцелариите за старателство, агенциите за кредитна проценка (особено со CRIF SA) и со ЗЕК (Информативен центар за кредити) како и IKO (Информативен центар за потрошувачки кредити). Во овој случај, станува збор за собирање информации што се однесуваат особено на моменталната адреса, бонитетот или можното ставање под надзор.

Обработка, пренос и бришење на вашите лични податоци

Обработката, преносот и бришењето на вашите лични податоци се вршат во согласност и во согласност со законската одредба за заштита на податоците. Lica и SKM имаат право да ги пренесат вашите лични податоци до своите вработени, агенти и до компании поврзани со нив во Швајцарија и надвор, заради функционирање, подобрување и персонализирање на нејзините производи и услуги. Lica и SKM ги зачувуваат вашите лични податоци само онолку колку што тоа е потребно за целите на обработка и до истекот на законските или договорни рокови за чување на вашите лични податоци. 

Обработка и пренос на вашите лични податоци во контекст на барања за финансирање (кредит)

Корисникот, исто така, признава и прифаќа дека SKM (Lica) ги пренесува барањата за заем до следните даватели на услуги преку Интернет, е-пошта или факс / пошта: Crédit Suisse, UBS, Swiss Life, Crédit Agricole, Novo Banco, Vaudoise Assurances , Цирих гаранции, банка Цвајплус, BEKB / BCBE, Retraites Populaires, Swissquote, Valiant, Credex, Bâloise Bank SoBa, Banque Cantonale Vaudoise, Milennium, Banque du Léman, Banque Migros, Credit General SA (партнер на Cembra Money Bank AG, Bank- Сега AG, Corner Banca SA, CreditGate24 и BCGE) како и секој друг посредник назначен за воспоставување мандат или презентација на информативен лист според чл. 45 од ЛСА. Списокот на гореспоменатите институции се наведени поединечно подолу по „финансиска институција“. Покрај тоа, корисникот ги потврдува следниве точки:

Преглед на апликација и кредитни информации:

Корисникот ја потврдува точноста на сите податоци што се однесуваат на него и ја овластува финансиската институција, во рамките на испитувањето на ова барање и третманот на договорниот однос, да добие информации за него од трети страни., Вклучувајќи банки, кредитен информативен центар (ЗЕК), власти (на пр. Обвинителство, канцеларии за регистрација на земјиште, даночни администрации, контрола на жителите, органи за заштита на деца и „возрасни“), економски информативни компании, кредитни посредници, работодавачи, компании од групата на финансиска институција и, каде што е применливо , Здружението за управување со информативен центар за потрошувачки кредит (ИКО). За гореспоменатите цели, корисникот ги ослободува овие организации од банкарска, поштенска, службена или деловна тајна. Покрај тоа, корисникот ја овластува финансиската институција да го пријави ова барање до ЗЕК и, доколку е применливо, до ИКО, како и, во случај на соодветна законска обврска, до други тела. Особено, се објавуваат видот, износот и условите за кредит или финансирање, како и личните податоци на барателот (eresse) и секое квалификувано одложување или злоупотреба на плаќањето. Корисникот признава дека ЗЕК и ИКО имаат право да им обезбедат на своите членови информации за доставените податоци. Финансиската институција може да го одбие барањето без наведување причини.

Соработка со посредници:

Финансиската институција може, во случај на барања пренесени до неа од страна на посредник, да ги размени со овие информации неопходни за испитување на барањето / солвентноста и за склучување и извршување на договорот.

Податоци за партнер:

Доколку корисникот, во барањето, даде индикации за неговиот / нејзиниот сопружник или неговиот / нејзиниот регистриран партнер („партнер“), корисникот потврдува (i) дека го известил својот / нејзиниот партнер за ова барање, (ii ) дека финансиската институција може да ги провери гореспоменатите индикации директно со својот партнер и (iii) дека мојот партнер прифаќа дека финансиската институција добива информации за тоа (вклучувајќи барања за информации од ЗЕК) како што е опишано погоре.

Обработка на податоци :

Корисникот ја овластува финансиската институција да ги обработи и процени нивните податоци за цели на маркетинг и управување со ризик и да воспостави профили во овој поглед. Тој ја овластува финансиската институција да му понуди други производи и услуги, вклучително и оние на компаниите во неговата група. Можам да го поништам ова овластување за обработка на моите податоци за маркетинг или испраќање информации во секое време.

Соработка со аутсорсинг даватели на услуги):

Финансиската институција може да нарачува услуги на трети страни (во натамошниот текст „даватели на услуги“), особено во однос на обработката на деловните процеси, управување со ИТ сигурност и системи, студија на пазарот и проспекција, идентификација на кредитни и пазарни ризици релевантни за бизнисот , како и администрирање на договорни односи (на пр. обработка на прашања и договори, наплата, комуникација со клиенти). Финансиската институција им ги обезбедува на овие даватели на услуги податоците неопходни за извршување на нивните договорни обврски и може за оваа цел, исто така, да ги пренесе овие податоци во странство. Давателите на услуги, како и нивните вработени и подизведувачи, имаат договорна обврска да обезбедат заштита на податоците во согласност со барањата на Федералниот закон за заштита на податоците, да ја почитуваат банкарската тајна во согласност со Законот федерален банкарски закон и да ја почитуваат должноста за доверливост. Во овој контекст, корисникот го забележува фактот дека моите податоци може да се пренесат на даватели на услуги основани во држави кои, каде што е применливо, немаат заштита на податоците еквивалентна на онаа на Швајцарија.
Корисникот прифаќа дека финансиската институција користи електронски средства за да комуницира со мене или со посредникот. Корисникот исто така прифаќа пренос на податоци преку Интернет и јас сум свесен дека Интернетот е отворена мрежа достапна за секого. Затоа, SKM (Lica) и финансиската институција не можат да ја гарантираат доверливоста на податоците пренесени преку Интернет. Како резултат на тоа, трети страни можат да заклучат дека постои тековен или иден деловен однос (банкарски доколку е применливо) помеѓу мене и финансиската институција.

Давањето заем е забрането ако предизвикува презадолженост (чл. 3 ЛЦД).

Како постапуваме со електронските пораки испратени до или од Лица

Сите електронски пораки (е-пошта, пораки за разговор, итн.) Испратени до или од Лика автоматски се складираат во систем специјално дизајниран за оваа намена (Е-пошта Journуркање) кој гарантира доказна вредност на електронските пораки. Овие електронски пораки се заштитени со соодветни технички и организациски мерки. Пристапот се дава само во случаи оправдани во согласност со важечките закони и прописи (на пр. Судска одлука, сомневање за криминално однесување) и само на одредени лица со специфични функции (на пример, правни услуги, усогласеност или ризик).

Право на информации / исправка или бришење на вашите лични податоци

За секое барање за информации, исправка или бришење на вашите лични податоци, испратете го вашето прашање / барање придружено со фотокопија од вашиот пасош или лична карта по пошта на следната адреса:

Лика кредит
C / O Swiss Keys Management SA
Улица Симплон 5
CH - 1800 Вевеј

заштита на вашите лични податоци

Лица и СКМ ги користат сите соодветни технички и организациски средства за да ги заштитат вашите лични податоци од незаконска и неовластена употреба (особено пристап, обработка, губење или уништување).

Линкови на хипертекст до страници на трети страни

Лика и СКМ не провериле веб -страници на трети страни на кои сопствената веб -страница може да се поврзе и затоа не прифаќа никаква одговорност за користењето на овие лични податоци од вашите лични податоци. Гледањето веб -страници на трети страни е на ваш сопствен ризик.

Можна е измена на оваа декларација за заштита на податоците во секое време

SKM го задржува правото да ја измени оваа декларација за заштита на податоци во секое време. Последната линија од оваа декларација за заштита на податоци го означува датумот на последното ажурирање.

Место на надлежност и важечко право

Надлежниот суд да одлучи за секој спор што произлегува или е поврзан со оваа декларација за заштита на податоците се наоѓа во седиштето на седиштето на компанијата. Сепак, СКМ го задржува правото да го доведе спорот пред било која друга јурисдикција од која вообичаено би зависеле. Оваа декларација за заштита на податоци е регулирана исклучиво со швајцарското право.

Продолжувајќи да ја користите оваа веб-страница, се согласувате дека може да се користат колачиња или други слични технологии. Повеќе информации тука.

Испратете ни ја вашата апликација:

вашата еволуција е во ваши раце!

Изберете го вашиот јазик и поставете ги вашите прашања!

Изберете заем што одговара на вашите потреби!

Највисока стапка на прием во Швајцарија
Вашето барање за помалку од 2 минути
Најдобри услови на пазарот
Одговор за помалку од 24 часа
Без административни такси
✓ Највисока стапка на прием во Швајцарија
✓ Вашето барање за помалку од 2 минути
✓ Најдобри услови на пазарот
✓ Одговор за помалку од 24 часа
✓ Без административни такси

Личен кредит

3'000.- до 400'000.-
Стапка од 3.9%
Оди!

Заем за недвижен имот

250'000.- до 3'000'000.-
Стапка од 0,75%
Оди!

Бизнис кредит

50'000.- до 1'000'000.-
Стапка од 2.9%
Оди!