Kushtet e përgjithshme të përdorimit (T & C)

Përditësimi i fundit më 29/08/2023

Informacion i rëndësishëm ligjor

Këto kushte të përgjithshme ju informojnë për informacionin dhe lidhjet ligjore në lidhje me përdorimin e faqes së internetit të kompanisë Lica Crédit Sàrl (në tekstin e mëtejmë "Lica") dhe përdoruesve të saj. Duke hyrë në faqen e internetit Lica, ju deklaroni se keni lexuar dhe kuptuar informacionin ligjor të mëposhtëm në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe pranoni kushtet e përdorimit të tij. Nëse nuk jeni dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju lutemi përmbahuni nga kërkimi për të hyrë në faqet e tjera të faqes së internetit Lica.

Pronësia e faqes në internet

Faqja e internetit është pronë ekskluzive e Lica. Menaxhimi i përmbajtjes dhe mirëmbajtja e faqes kryhet nga Lica. Të gjitha informacionet e kontaktit janë në dispozicion në: https://lica.ch/nous-contacter/.

Pronësia intelektuale dhe marka tregtare

Lica zotëron plotësisht të gjitha të drejtat që lidhen me krijimin dhe shpërndarjen (të drejtat e autorit) të të gjithë informacionit dhe përmbajtjes së disponueshme në këtë faqe. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, dizajnin, përmbajtjen, publikimet dhe aplikacionet softuerike të faqes.

Qasja, shkarkimi ose kopjimi i të dhënave nga faqja nuk u jep asnjë të drejtë elementëve të pranishëm në faqen e internetit Lica. Është e rëndësishme të theksohet se emri " Lica » është një markë e mbrojtur. Përdorimi i faqes së internetit Lica është subjekt i kushteve të mëposhtme:

 • Lica ofron informacion në faqen e tij në lidhje me shërbimet e ofruara. Për çdo përdorim komercial të këtij informacioni, është i nevojshëm pëlqimi paraprak nga Lica. Shfrytëzimi tregtar përfshin në veçanti ofrimin e shërbimeve bazuar në të dhënat e publikuara në faqen Lica. Kërkesat për autorizim për një përdorim të tillë mund t'i adresohen: info@lica.ch.
 • Vizitorët në faqen e internetit Lica pranojnë të përdorin informacionin dhe përmbajtjen e sajtit vetëm për qëllime informative ose për të marrë një nga shërbimet e ofruara nga Lica. Atyre u ndalohet të kopjojnë, publikojnë ose riprodhojnë informacionin e disponueshëm, qoftë në internet apo në çdo formë tjetër.
 • Lidhjet me shërbimet e ofruara nga Lica lejohen, me kusht që Lica të identifikohet qartë si burimi i këtyre shërbimeve. Nëse krijohet një lidhje me shërbimet Lica, ju lutemi informoni Lica për të parashikuar modifikimet e mundshme në sajt (info@lica.ch). Lica rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të shkeljes së të drejtës së autorit.

Marrësit e faqeve të internetit

Faqja e internetit është e dedikuar ekskluzivisht për personat fizikë dhe juridikë që ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre dhe me vendbanim në Zvicër.

Mbrojtja e të dhënave

Faleminderit që konsultuat faqen e mëposhtme: https://lica.ch/protection-des-donnees/

Asnjë ofertë në lidhje me shërbimet e ofruara

Informacioni i publikuar në faqen e internetit Lica dhe në lidhje me shërbimet e ofruara nuk janë oferta të qëndrueshme ose përfundimtare. Vetëm dokumentet kontraktuale të ofruara nga Lica mund të konsiderohen si oferta të qëndrueshme ose përfundimtare.

Mohim përgjegjësie

Lica është e përkushtuar të ofrojë informacion të saktë dhe të përditësuar rregullisht në faqen e saj të internetit. Megjithatë, ai e ofron këtë informacion pa garanci për saktësinë, kohëzgjatjen, plotësinë ose besueshmërinë e tij. Gjithashtu nuk garanton disponueshmërinë e vazhdueshme të faqes në internet, as mungesën e viruseve apo defekteve. Rrjedhimisht, Lica refuzon të gjitha përgjegjësitë për dëmet ose humbjet, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, që vijnë nga aksesi në faqen e tij, përdorimi i informacionit që përmban ose pamundësia për të shfrytëzuar këtë informacion. Nuk mban përgjegjësi për problemet teknike, gabimet e transmetimit, mbingarkesat, ndërprerjet (përfshirë mirëmbajtjen), vonesat në shpërndarjen e informacionit, papajtueshmëritë midis faqes dhe harduerit ose softuerit të përdoruesit, ose akte keqdashëse si viruset, ndërhyrjet ose hakerimi. Çdo përgjegjësi për veprimet e synuara për të ndërprerë shërbimet e telekomunikacionit, të tilla si dërgimi masiv me email ose sulmet e refuzimit të shërbimit, gjithashtu mohohet. Brenda kufijve të parashikuar nga ligji, Lica, duke përfshirë zyrtarët, menaxherët, punonjësit, bashkëpunëtorët dhe aksionarët e saj, nuk heqin dorë nga çdo përgjegjësi që rrjedh nga qasja ose përdorimi i faqes së saj të internetit.

Mjetet e komunikimit

Për të mbajtur komunikim transparent dhe efektiv me përdoruesit e faqes së internetit Lica, ne përdorim kanalet e mëposhtme të ndryshme të komunikimit:

 • Email: Ky kanal është i favorizuar për komunikime të drejtpërdrejta dhe formale.
 • Gazete: Çdo dy deri në tre javë, përdoruesit që dëshirojnë të abonohen marrin buletinin tonë që përmban lajmet përkatëse dhe ofertat tona ekskluzive.
 • Telefoni: Ne e përdorim telefonin kryesisht për shërbimin ndaj klientit dhe disa konfirmime të rëndësishme.
 • Shërbimi i mesazheve (SMS): Qoftë për komunikim në Zvicër apo jashtë vendit, SMS është një mënyrë e shpejtë dhe e drejtpërdrejtë për ne për të komunikuar me ju.
 • WhatsApp: Ky shërbim na mundëson të komunikojmë me ju në çast, duke ju ofruar oferta dhe lajme, duke iu përgjigjur kërkesave tuaja.

Kur ndërveproni me faqen tonë të internetit, duke përfshirë edhe paraqitjen e formularëve, ne ju kërkojmë të zgjidhni një kuti specifike për të dhënë pëlqimin tuaj për t'u kontaktuar përmes këtyre kanaleve të ndryshme të komunikimit. Nëse në çdo moment dëshironi të ndryshoni preferencat tuaja të komunikimit ose të anuloni një abonim, mund të bëni sa më poshtë:

 • Email: Thjesht pyesni personin tuaj të kontaktit me email kthimi që të ndalojë së kontaktuari me ju dhe/ose të ndryshojë mënyrën tuaj të kontaktit.
 • Gazete: Klikoni lidhjen e çabonimit direkt në fund të çdo emaili.
 • Telefoni: Informoni gojarisht operatorin gjatë një telefonate se nuk dëshironi më të kontaktoheni dhe/ose të ndryshoni mënyrën tuaj të kontaktit.
 • Shërbimi i mesazheve (SMS): Thjesht dërgoni mesazhin "STOP" për të mos marrë më mesazhe nga ne.
 • WhatsApp: Thjesht dërgoni mesazhin "STOP" për të mos marrë më mesazhe WhatsApp nga ne.

Në çdo rast, ju gjithashtu mund të modifikoni preferencat tuaja të komunikimit ose të revokoni një abonim nga faqja e mëposhtme: https://lica.ch/nous-contacter/.

Lidhje hiperteksti

Lica nuk ka kontrolluar faqet e internetit të palëve të treta, të cilave uebsajti i tij mund t'u referohet nëpërmjet një hiperlidhjeje dhe, për rrjedhojë, nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre. Fillimi i lidhjeve me faqet e internetit të palëve të treta është në rrezikun tuaj.

Mohim i përkthimit

Kjo faqe interneti përdor shërbimet e përkthimit të TranslatePress dhe Google Translate. Megjithëse kemi bërë çmos për të siguruar përkthime të sakta, këto mjete nuk garantojnë përsosmëri absolute. Përkthimet ofrohen siç janë, pa garanci për saktësi ose besueshmëri. Versioni francez i faqes në internet është referenca zyrtare. Pasaktësitë ose dallimet në versionet e përkthyera nuk janë të detyrueshme dhe nuk kanë asnjë rëndësi ligjore. Për informacion të saktë, referojuni versionit francez. Disa pjesë të sajtit, të tilla si imazhet ose videot, mund të mos përkthehen me saktësi për shkak të kufizimeve të këtyre mjeteve. Lica refuzon të gjitha përgjegjësitë për problemet ose pasaktësitë e mundshme që lidhen me përkthimin.

Pagesë online me shërbimet Stripe

Kur përpunon një pagesë për një porosi shërbimi në internet në faqen e internetit Lica, përdoruesi pranon përdorimin e shërbimeve të pagesave të ofruara nga Stripe. Futja e të dhënave të aksesit të nevojshëm për shërbimet e pagesave kryhet drejtpërdrejt në një platformë të sigurt të ofruar nga Stripe, nëpërmjet ndërfaqes së disponueshme në faqen e internetit Lica. Menaxhimi i kësaj ndërfaqe pagese si dhe infrastrukturës teknike të lidhur është tërësisht përgjegjësi e Stripe, e cila njihet për standardet e larta të sigurisë. Rrjedhimisht, Lica nuk mund të mbahet përgjegjëse për përdorimin e kësaj mënyre pagese nga përdoruesi.

E drejta për cashback

cashback është një sistem rimbursimi ku, pas një kërkese për kredi private në faqen tonë të internetit, ju mund të merrni një pjesë të komisionit të mbledhur nga Lica si ndërmjetës privat krediti. Në kuadër të ofertës sonë, për t'u kualifikuar për këtë cashback kur aplikoni për kredi, duhet të kryeni të gjitha hapat online dhe në mënyrë të pavarur. Konkretisht, kur aplikoni për kredinë tuaj, sigurohuni që të zgjidhni opsionin “Me Cashback” dhe të jepni të gjithë informacionin e kërkuar pa ndërhyrjen e një këshilltari. Nëse një këshilltar duhej të merrte pjesë në përgatitjen e kërkesës suaj, për arsye të tilla si kërkesa për dokumente shtesë, negocimi me partnerët tanë ose krijimi i kërkesës për kredi (dhe arsye të tjera, kjo listë nuk është shteruese), e drejta për të cashback atëherë do të anulohej.

Prandaj, përfitimi i cashback është i rezervuar rreptësisht për kërkesat për kredi private të bëra nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: https://lica.ch/demande-de-credit-prive-en-ligne-avec-cashback/.

Modifikimi i këtyre Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit është i mundur në çdo kohë

Lica rezervon të drejtën të modifikojë këto kushte përdorimi në çdo kohë. Rreshti i dytë i këtyre kushteve të përgjithshme të përdorimit tregon datën e përditësimit të fundit.

Juridiksioni, ligji në fuqi, pavlefshmëria e pjesshme dhe gjuha

Gjykata kompetente për të vendosur për çdo mosmarrëveshje që lind ose lidhet me këto kushte të përgjithshme përdorimi është në vendbanimin e selisë së shoqërisë. Lica megjithatë rezervon të drejtën për të sjellë mosmarrëveshjen përpara çdo juridiksioni tjetër nga i cili ju do të vareshit normalisht.

Nëse një nga klauzolat e këtyre kushteve të përgjithshme të përdorimit rezulton e pavlefshme, e papërshtatshme ose e pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e klauzolave të tjera. Klauzola në fjalë do të zëvendësohej më pas me një tjetër, e cila, megjithëse ishte e vlefshme dhe e zbatueshme, do të respektonte sa më shumë që të ishte e mundur qëllimin dhe objektivin e klauzolës origjinale.

Vetëm versioni francez i kushteve të përgjithshme të përdorimit është autentik.

Duke vazhduar të përdorni këtë faqe interneti, ju pranoni përdorimin e cookies dhe teknologjive të tjera të ngjashme. Më shumë informacion këtu.

Lica
4.9
Based on 180 reviews
mundësuar nga Google
Ricardo Andre
Ricardo Andre
12:55 24 prill 24
Despo Dimitriou
Despo Dimitriou
12:43 23 24 prill
Omar Gourgel është një person shumë kompetent dhe inteligjent. Ai është i etur për të ndihmuar dhe për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Faleminderit për përpjekjet tuaja për të më ndihmuar me financimin tim.
Klaudia Kosta
Klaudia Kosta
12:28 23 24 prill
See All Reviews
js_loader

Na dërgoni aplikacionin tuaj:

Zgjidhni gjuhën tuaj dhe bëni pyetjet tuaja!