Deklarata e mbrojtjes së të dhënave

Përditësimi i fundit më 04.12.2022

Informacion i rëndësishëm ligjor

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave ju tregon se çfarë të dhënash personale mbledh Lica Crédit Sàrl (në tekstin e mëtejmë "Lica"), si mblidhen dhe për çfarë qëllimesh Lica i përpunon ato. Duke qenë se kjo është e rëndësishme, ju rekomandojmë që të merrni kohë për të lexuar me kujdes deklaratën e mbrojtjes së të dhënave. Nëse nuk jeni dakord me këtë deklaratë, ju lutemi përmbahuni nga kërkimi për të hyrë në faqet e tjera të faqes së internetit Lica.

Çfarë informacioni mbledhim për ju

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, serveri ynë i uebit regjistron automatikisht detajet e vizitës tuaj (p.sh. adresa juaj IP, uebfaqja nga e cila po na vizitoni, lloji i shfletuesit të përdorur dhe faqet e faqes në internet që hapni, përfshirë datën dhe kohëzgjatjen të vizitës suaj). Për më tepër, ne mbledhim të dhëna personale (p.sh. emri, adresa, mosha dhe detajet e aftësisë kreditore (në veçanti të ardhurat mujore, shpenzimet, kreditë ekzistuese dhe paditë) të cilat ju na i vini në dispozicion përmes faqes sonë të internetit, për shembull kur regjistroni një kërkesë për kredi ose hapni një llogari pas dhënies së kredisë ose kur regjistroheni në një gazetë elektronike. Lica është e angazhuar të mbrojë të dhënat personale të mbledhura nga vizitorët në faqen e saj të internetit.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave

Lica përpunon të dhënat tuaja personale për të kontrolluar aftësinë tuaj kreditore si dhe për të operuar, përmirësuar dhe personalizuar produktet dhe shërbimet e veta. Shërbime të tilla përfshijnë, për shembull, ofrimin e shërbimeve të bëra me porosi, përdorimin e të dhënave tuaja personale për hulumtime të tregut të brendshëm ose për shfaqjen në faqen e internetit të reklamave që mund të jenë me interes për ju. Lica mund të përdorë të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për shembull për t'ju dërguar informacion në lidhje me produktet e reja ose udhëzimet e sigurisë. Lica nuk kryen një profil personaliteti tëndin.

Si i mbledhim dhe ruajmë informacionet për ju

Kjo faqe interneti përdor të ashtuquajturat teknologji të gjurmimit si cookies dhe etiketat për të mbledhur informacione të tilla si ato të përmendura më lart, në mënyrë që ne të mund të optimizojmë gjithmonë përdorshmërinë e faqes sonë të internetit. "Cookies" përcaktojnë një skedar informacioni të ruajtur në kompjuterin tuaj. Kjo lejon që kompjuteri juaj të njihet në vizitat e mëvonshme në faqen e internetit. Kjo teknologji lehtëson navigimin dhe ju prezanton faqen e internetit sipas nevojave tuaja. Ju gjithashtu pranoni se shfletuesi juaj ka cilësime të ndryshme në lidhje me pranimin ose mospranimin e cookies. Lica përdor, ndër të tjera, Google Analytics, një shërbim analize në internet nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor cookies të cilat ruhen në përdoruesin tuaj dhe kështu mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i krijuar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti (përfshirë adresën tuaj IP) transferohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara, ku ruhet.

Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të dispozitave statutore të Artit. 6 para. 1 le. f (interesi legjitim) i Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Qëllimi që ne ndjekim në kuptimin e GDPR (interesit legjitim) është optimizimi i ofertës sonë në internet dhe prania jonë në internet. Informacioni i mbledhur nga cookie për përdorimin e kësaj faqe interneti nuk u transmetohet palëve të treta. Duke vendosur shfletuesin tuaj në përputhje me rrethanat, ju mund të parandaloni instalimin e cookies; megjithatë, kini parasysh se në një rast të tillë mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e faqes së internetit. Nëse refuzoni ruajtjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja, mund t'i çaktivizoni këto dy elemente. Për këtë qëllim, ju lutemi konfiguroni shfletuesin tuaj në atë mënyrë që, nëse dëshironi dhe kur është e mundur, të paralajmëroheni kundër teknologjive të gjurmimit (të tilla si cookies) dhe/ose t'i pranoni ato. Refuzimi, bllokimi ose çaktivizimi i teknologjive të gjurmimit mund të rezultojë në disponueshmëri të kufizuar të produkteve që ne ofrojmë përmes faqes sonë të internetit.

Marrja e të dhënave tuaja personale nga palët e treta

Lica mund të marrë informacionin e nevojshëm për dhënien e një huaje (kontroll të aftësisë paguese) nga punëdhënësi juaj, bankat në fjalë, prokuroritë, kontrolli i banorëve, zyrat e kujdestarisë, agjencitë e vlerësimit. Huatë (në veçanti nga CRIF SA) dhe nga ZEK (Qendra e Informacionit të Kredisë) si dhe IKO (Qendra e Informacionit të Kredisë Konsumatore). Në këtë rast, bëhet fjalë për mbledhjen e informacionit që lidhet veçanërisht me adresën aktuale, aftësinë paguese ose një vënie të mundshme nën mbikëqyrje.

Përpunimi, transmetimi dhe fshirja e të dhënave tuaja personale

Përpunimi, transmetimi dhe fshirja e të dhënave tuaja personale kryhen në përputhje me dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave. Lica ka të drejtë të transmetojë të dhënat tuaja personale tek punonjësit, agjentët dhe kompanitë e lidhura me të në Zvicër dhe jashtë saj, me qëllim të funksionimit, përmirësimit dhe personalizimit të produkteve dhe shërbimeve të tij. Lica ruan të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa kjo është e nevojshme për qëllimet e përpunimit dhe deri në skadimin e periudhave të ruajtjes ligjore ose kontraktuale për të dhënat tuaja personale. 

Përpunimi dhe transmetimi i të dhënave tuaja personale në kontekstin e kërkesave për financim (kredi)

Përdoruesi gjithashtu pranon dhe pranon që Lica transmeton kërkesat për kredi te ofruesit e mëposhtëm të shërbimeve nëpërmjet internetit, postës elektronike, faksit ose postës: UBS, Novo Banco, BEKB/BCBE, Valiant, Credex, Millennium, Cembra Money Bank, Bank-Now, Corner Banca, CreditGate24, Bob Finance, Banque Cantonale Genevoise, Neocredit, Lend, Grenke, Crédit Général SA, Lora Finance Sàrl, Swiss Keys Management SA si dhe çdo ndërmjetës tjetër i caktuar në zbatimin e një mandati individual. Lista e institucioneve të lartpërmendura më poshtë përmendet individualisht si “institucion financiar”. Përveç kësaj, përdoruesi konfirmon sa vijon:

Rishikimi i aplikacionit dhe informacioni i kredisë:

Përdoruesi konfirmon saktësinë e të gjitha të dhënave në lidhje me të dhe autorizon institucionin financiar, në kuadër të shqyrtimit të kërkesës aktuale dhe trajtimit të marrëdhënies kontraktuale, për të marrë informacione për të nga palët e treta., Përfshirë bankat, qendrën e informacionit të kredisë (ZEK), autoritetet (p.sh. zyra e prokurorisë, zyrat e regjistrimit të tokës, administratat tatimore, kontrolli i banorëve, autoritetet për mbrojtjen e fëmijëve dhe 'të rriturit], kompanitë e informacionit ekonomik, ndërmjetësit e kreditit, punëdhënësit, kompanitë e grupit të institucionit financiar dhe, kur është e aplikueshme , Shoqata për menaxhimin e një qendre informacioni për kredinë konsumatore (IKO). Për qëllimet e lartpërmendura, përdoruesi i liron këto organizata nga sekreti bankar, postar, zyrtar ose i biznesit. Për më tepër, përdoruesi autorizon institucionin financiar që ta raportojë këtë kërkesë në ZEK dhe, nëse është e aplikueshme, në IKO si dhe, në rast të një detyrimi ligjor përkatës, tek organet e tjera. Në veçanti, shpallen lloji, shuma dhe kushtet e kredisë ose financimit, si dhe të dhënat personale të aplikuesit (eresse) dhe çdo vonesë ose abuzim të pagesës së kualifikuar. Përdoruesi pranon se ZEK dhe IKO kanë të drejtë t'u japin anëtarëve të tyre informacion mbi të dhënat e komunikuara. Institucioni financiar mund të refuzojë kërkesën pa dhënë arsye.

Dhënia e një huaje është e ndaluar nëse shkakton mbingarkesë (neni 3 LCD).

Bashkëpunimi me ndërmjetësit:

Institucioni financiar mund, në rast të kërkesave që i janë transmetuar nga një ndërmjetës, të shkëmbejë me këtë të fundit informacionin e nevojshëm për shqyrtimin e kërkesës / aftësisë paguese dhe për përfundimin dhe ekzekutimin e kontratës.

Të dhënat e partnerit:

Nëse përdoruesi bën, në kërkesë, indikacione në lidhje me bashkëshortin e tij / saj ose partnerin e tij / saj të regjistruar ("partneri"), përdoruesi konfirmon (i) se ai / ajo ka njoftuar partnerin e tij / saj për kërkesën aktuale, (ii ) që institucioni financiar mund të verifikojë indikacionet e lartpërmendura drejtpërdrejt me partnerin e tij, dhe (iii) që partneri im pranon që institucioni financiar të marrë informacion në lidhje me të (përfshirë kërkesat për informacion nga ZEK) siç përshkruhet më sipër.

Përpunimin e të dhënave :

Përdoruesi autorizon institucionin financiar të përpunojë dhe vlerësojë të dhënat e tyre për qëllime marketingu dhe menaxhimi të rrezikut, dhe të krijojë profile në këtë drejtim. Ai autorizon institucionin financiar t'i ofrojë atij produkte dhe shërbime të tjera, përfshirë ato të kompanive në grupin e tij. Unë mund ta revokoj këtë autorizim për të përpunuar të dhënat e mia për marketing ose dërgim informacioni në çdo kohë.

Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve të jashtme:

Institucioni financiar mund të transferojë shërbimet tek palët e treta (në tekstin e mëtejmë “ofruesit e shërbimeve”), veçanërisht në lidhje me përpunimin e proceseve të biznesit, sigurinë e IT dhe menaxhimin e sistemeve, studimin dhe kërkimin e tregut, identifikimin e kredive dhe rreziqeve të tregut të rëndësishme për biznesin. , si dhe administrimin e marrëdhënieve kontraktuale (p.sh. përpunimi i pyetjeve dhe kontratave, mbledhja, komunikimi me klientët). Institucioni financiar u siguron këtyre ofruesve të shërbimeve të dhënat e nevojshme për kryerjen e detyrimeve të tyre kontraktuale dhe gjithashtu mund t'i transmetojë këto të dhëna jashtë vendit për këtë qëllim. Ofruesit e shërbimeve, si dhe punonjësit dhe nënkontraktorët e tyre, kanë një detyrim kontraktual për të siguruar mbrojtjen e të dhënave në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave, për të respektuar sekretin bankar në përputhje me Ligjin federal të bankave dhe respektuar detyrën e konfidencialitetit. Në këtë kontekst, përdoruesi merr parasysh faktin se të dhënat e mia mund t'i transmetohen ofruesve të shërbimeve të vendosura në Shtete të cilat, aty ku është e aplikueshme, nuk kanë mbrojtje të të dhënave ekuivalente me atë të Zvicrës.
Përdoruesi pranon që institucioni financiar përdor mjete elektronike për të komunikuar me mua ose ndërmjetësin. Përdoruesi gjithashtu pranon transmetimin e të dhënave në internet dhe unë jam i vetëdijshëm se Interneti është një rrjet i hapur i arritshëm për të gjithë. Rrjedhimisht, Lica dhe institucioni financiar nuk mund të garantojnë konfidencialitetin e të dhënave të transmetuara në internet. Si rezultat, palët e treta mund të arrijnë në përfundimin se ekziston një marrëdhënie biznesi aktuale ose e ardhshme (bankare nëse është e aplikueshme) midis meje dhe institucionit financiar.

Prokura në lidhje me një kërkesë për financim biznesi nga CG24:

Si pjesë e një kërkese financimi për një kompani, përdoruesi pranon dhe pranon që Lica regjistron nënshkrimin e tij kur dërgon formularin e aplikimit në internet. Nënshkrimi i përdoruesit përdoret për të krijuar dhe vërtetuar autorizimin e mëposhtëm:

Lica është i autorizuar, në kuadër të prokurës, të kryejë të gjitha aktet ligjore që do të bënin të mundur kryerjen e një kërkese për kredi, si dhe hapjen e një llogarie në emër të përdoruesit me CG24. Kjo përfshin në veçanti, por jo ekskluzivisht, hapjen e një llogarie klienti, duke përfshirë dërgimin e të gjithë informacionit të nevojshëm të përdoruesit nëpërmjet faqes së internetit të CG24 dhe paraqitjen e një aplikacioni për kredi me futjen e të gjithë elementëve të nevojshëm për vlerësimin e aplikacionit për kredi, duke përfshirë të dhënat dhe dokumentet e nevojshme. Gjithashtu është e mundur të kryhen të gjitha veprimet e nevojshme për dhënien e kredisë dhe pagesën e kredisë nga CG24 në favor të përdoruesit. Kjo përfshin gjithashtu mbledhjen e informacionit dhe dokumenteve për qëllimet e sipërpërmendura nga palët e treta, shërbimet publike, institucionet e jashtme të kreditit dhe organet e tjera, si dhe komunikimin e tyre me ta.

Të gjitha veprimet e përmendura mund të kryhen në çdo kohë me telefon, faks, postë, mesazh elektronik ose personalisht. Përdoruesi pranon se të gjitha aktet ligjore të kryera në bazë të kësaj prokure të përgjithshme e çlirojnë ndërmjetësin nga çdo përgjegjësi në lidhje me transmetimin e të dhënave (personale) brenda kuadrit të veprimtarisë së ndërmjetësit në lidhje me aktivitetet e mësipërme. me kusht që ndërmjetësi të ushtrojë detyrën e zakonshme të kujdesit.

Lica merr përsipër përballë përdoruesit dhe CG24 t'i paraqesë përdoruesit kushtet e përdorimit dhe deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të CG24 aktualisht në fuqi përpara nënshkrimit të kësaj prokure.

Përdoruesi konfirmon se:

  • Kushtet e përdorimit të CG24 janë të njohura dhe të pranuara;
  • Mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave të tij, siç tregohet në Politika e privatësisë pranohen;
  • Ai pranon të informohet për lajmet dhe ofertat e CG24 me e-mail (opsionale).

Për më tepër, përdoruesi konfirmon se:

Ai u përgjigj në mënyrë të vërtetë për të gjitha të dhënat dhe informacionet e kërkuara nga Lica, të cilat i nevojiten Lica për të krijuar aplikacionin për kredi dhe që ai ia transmeton CG24, gjithashtu iu përgjigj të gjitha pyetjeve të shtruara nga CG24. CG24 është i autorizuar të marrë të gjitha masat e nevojshme për shqyrtimin e kërkesës dhe ekzekutimin e marrëdhënies kontraktuale. Kjo përfshin marrjen e informacionit nga zyrat publike, kontrolluesit e jashtëm të kredisë, Qendra e Informacionit për Kredinë Konsumatore (IKO) si dhe Qendra e Informacionit të Kredive (ZEK) dhe bërjen e deklaratës në lidhje me aplikimin për kredi.

Një kopje e prokurës e nënshkruar nga përdoruesi jepet gjatë kontaktit të parë me Lica. Prokura mund të ndërpritet në çdo kohë, pa vonesë dhe pa ndonjë formë të veçantë.

Transmetimi i të dhënave tuaja personale në kuadër të këshillave dhënë nga një palë e tretë në lidhje me Sigurim shëndetsor 

Përdoruesi gjithashtu pranon dhe pranon që Lica i transmeton të dhënat e tij personale kompanisë së sigurimeve ASSURA, përkatësisht Assura-Basis SA dhe Assura SA. Kjo parashikonte që përdoruesi të ketë dhënë shprehimisht autorizimin e tij me telefon, email ose SMS në Lica për t'u këshilluar në lidhje me sigurimin e tij shëndetësor nga një palë e tretë. Ky autorizim është gjithashtu i vlefshëm për të gjithë anëtarët e familjes për të cilët Lica do të kishte akses në të dhënat ose kontratat në lidhje me sigurimin e tyre shëndetësor. Lica nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për ndonjë gabim në këshillat e ofruara nga ASSURA.

Propozimi i kartave të kreditit Certo! One Mastercard® Lica MyDesign

Lica ofron, në emër të Cembra Money Bank, kartën e kreditit “Certo! One Mastercard” për klientët e saj. Lëshuesi i kartës së kreditit është Cembra Money Bank SA Zurich. Kjo kartë krediti i nënshtrohet rregulloreve specifike të mbrojtjes së të dhënave dhe Lica merr përsipër të respektojë rregullat e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave në faqen e saj sipas udhëzimeve të bankës Cembra Money Bank. Kur përdoruesi vendos të aplikojë për kartën e kreditit "Certo! One Mastercard" të ofruar në faqen Lica, ai ridrejtohet në sajt https://certo-card.ch/ për të plotësuar kërkesën e tyre. Është e rëndësishme të theksohet se Lica nuk ka kontroll mbi sitin https://certo-card.ch/ dhe nuk është përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave të mbledhura atje. Megjithatë, faqja https://certo-card.ch/ menaxhohet nga Cembra Money Bank, e cila i nënshtrohet të njëjtave rregulla për mbrojtjen e të dhënave si Lica. Përveç kësaj, informacioni i mbledhur në këtë faqe trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe të sigurt, në përputhje me rregulloret aktuale të mbrojtjes së të dhënave.

Si i trajtojmë mesazhet elektronike të dërguara tek ose nga Lica

Të gjitha mesazhet elektronike (emailet, mesazhet e bisedës, etj.) Të dërguara tek ose nga Lica ruhen automatikisht në një sistem të krijuar posaçërisht për këtë qëllim (E-mail Journaling) i cili garanton vlerën provuese të mesazheve elektronike. Këto mesazhe elektronike mbrohen nga masat e duhura teknike dhe organizative. Qasja jepet vetëm në rastet e justifikuara në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi (p.sh. vendimi i gjykatës, dyshimi për sjellje kriminale) dhe vetëm personave të veçantë me funksione specifike (p.sh. shërbimet ligjore, pajtueshmëria ose rreziku).

E drejta për informacion / korrigjim ose fshirje të të dhënave tuaja personale

Për çdo kërkesë për informacion, korrigjim ose fshirje të të dhënave tuaja personale, ju lutemi dërgoni pyetjen / kërkesën tuaj të shoqëruar me një fotokopje të pasaportës ose kartës tuaj të identitetit me postë në adresën e mëposhtme:

Lica Credit Sàrl
Av. Général-Guisan 30b
CH - 1800 Vevey

mbrojtjen e të dhënave tuaja personale

Lica përdor të gjitha mjetet e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga qasja, përpunimi, humbja ose shkatërrimi ilegal dhe i paautorizuar.

Lidhjet e hipertekstit me faqet e palëve të treta

Lica nuk ka verifikuar faqet e internetit të palëve të treta tek të cilat faqja e saj e internetit mund të lidhet dhe për këtë arsye nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin që këto faqe u bëjnë të dhënave tuaja personale. Shikimi i faqeve të internetit të palëve të treta është në rrezikun tuaj.

Ndryshimi i kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave është i mundur në çdo kohë

Lica rezervon të drejtën të modifikojë këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave në çdo kohë. Rreshti i fundit i kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave tregon datën e përditësimit të fundit.

Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Gjykata kompetente për të vendosur mbi çdo mosmarrëveshje që rezulton ose lidhet me këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave ndodhet në vendbanimin e selisë së kompanisë. Lica megjithatë rezervon të drejtën për të sjellë mosmarrëveshjen para çdo juridiksioni tjetër nga i cili normalisht do të vareshët. Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave rregullohet ekskluzivisht nga ligji zviceran.

Lica
5.0
Bazuar në 99 komente
mundësuar nga Google
Dave Martins
Dave Martins
15:51 03 e martë 23
Zonja Garcia, me të cilën kam pasur kontakt nga fillimi në fund, ishte e shkëlqyer, e vëmendshme dhe shumë profesionale, duhet theksuar sepse në këtë fushë është shumë e rrallë. E mora kredinë time të majme shpejt prej tyre. Unë vetëm mund të rekomandoj
Rachel Pittet
Rachel Pittet
12:33 02 e martë 23
Shumë i kënaqur, është gjetur një zgjidhje e mirë. Faleminderit shumë për punën tuaj
Rui P.Santos
Rui P.Santos
14:08 31 janar 23
Shërbim i shkëlqyer, mbështetje shumë e mirë ndaj klientit gjatë gjithë rrugës. Një kënaqësi e vërtetë që i gjeta. Mara bëri gjithçka për të më ndihmuar të gjeja një zgjidhje. Faleminderit
Shihni të gjitha rishikimet
js_loader

Duke vazhduar të përdorni këtë faqe në internet, ju pranoni që cookies ose teknologji të tjera të ngjashme mund të përdoren. Më shumë informacion këtu.

Na dërgoni aplikacionin tuaj:

Zgjidhni gjuhën tuaj dhe bëni pyetjet tuaja!