Deklarata e mbrojtjes së të dhënave

Përditësuar së fundi më 03.01.2020

Informacion i rëndësishëm ligjor

Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave ju tregon se çfarë të dhënash personale 1pt4T Crédit Sàrl (në tekstin e mëtejmë “Lica”) kap, si futen ato dhe për çfarë qëllimesh Lica i përpunon ato. Duke qenë e rëndësishme, ne ju rekomandojmë që të merrni kohë për të lexuar me kujdes deklaratën e mbrojtjes së të dhënave. Nëse nuk pajtoheni me këtë deklaratë, ju lutemi përmbaheni nga kërkimi i qasjes në faqet e tjera të faqes së internetit Lica.

Çfarë informacioni mbledhim për ju

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, serveri ynë i uebit regjistron automatikisht detajet e vizitës tuaj (p.sh. adresa juaj IP, uebfaqja nga e cila po na vizitoni, lloji i shfletuesit të përdorur dhe faqet e faqes në internet që hapni, përfshirë datën dhe kohëzgjatjen të vizitës suaj). Për më tepër, ne mbledhim të dhëna personale (p.sh. emri, adresa, mosha dhe detajet e aftësisë kreditore (në veçanti të ardhurat mujore, shpenzimet, kreditë ekzistuese dhe paditë) të cilat ju na i vini në dispozicion përmes faqes sonë të internetit, për shembull kur regjistroni një kërkesë për kredi ose hapni një llogari pas dhënies së kredisë ose kur regjistroheni në një gazetë elektronike. Lica është e angazhuar të mbrojë të dhënat personale të mbledhura nga vizitorët në faqen e saj të internetit.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave

Lica përpunon të dhënat tuaja personale për të kontrolluar aftësinë tuaj kreditore si dhe për të operuar, përmirësuar dhe personalizuar produktet dhe shërbimet e veta. Shërbime të tilla përfshijnë, për shembull, ofrimin e shërbimeve të personalizuara, përdorimin e të dhënave tuaja personale për hulumtime të tregut të brendshëm ose për shfaqjen e reklamave në faqen e internetit që mund të jenë me interes për ju. Lica mund të përdorë të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për shembull për t'ju dërguar informacion në lidhje me produktet e reja ose udhëzimet e sigurisë. Lica nuk kryen një profil personaliteti për ju.

Si i mbledhim dhe ruajmë informacionet për ju

Kjo faqe interneti përdor të ashtuquajturat teknologji përcjellëse si cookie dhe etiketa për të mbledhur informacione si ato të përmendura më lart, në mënyrë që të mund të zgjedhim gjithmonë përdorshmërinë e faqes sonë të internetit. "Cookies" i referohen një skedari informacioni të ruajtur në kompjuterin tuaj. Kjo ju lejon të njihni kompjuterin tuaj herën tjetër që vizitoni faqen e internetit. Kjo teknologji lehtëson navigimin dhe ju paraqet faqen e internetit sipas nevojave tuaja. Ju gjithashtu pranoni që shfletuesi juaj ka cilësime të ndryshme në lidhje me pranimin ose mospranimin e cookies. Lica përdor, ndër të tjera, Google Analytics, një shërbim analize në internet nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor cookies që ruhen te përdoruesi juaj dhe kështu lejojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe në internet (përfshirë adresën tuaj IP) transferohet në një server Google në Shtetet e Bashkuara, ku ruhet.

Le traitement des données s’effectue sur la base des dispositions légales de l’art. 6 al. 1 let. f (intérêt légitime) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE. L’objectif que nous poursuivons dans le sens du RGPD (intérêt légitime) est l’optimisation de notre offre en ligne et de notre présence Internet. Les informations collectées par le cookie sur l’utilisation de ce site Internet ne sont pas transmises à des tiers. En paramétrant votre navigateur en conséquence, vous pouvez empêcher l’installation des cookies ; sachez toutefois qu’en pareil cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la totalité des fonctions du site Internet. Si vous refusez l’enregistrement et l’utilisation de vos données, vous pouvez désactiver ces deux éléments. A cet effet, veuillez paramétrer votre navigateur de telle manière que, si vous le souhaitez et quand cela est possible, vous soyez mis en garde contre des technologies de suivi (comme les cookies) et/ou les acceptiez. Le refus, le blocage ou la désactivation de technologies de suivi peuvent se traduire par une disponibilité restreinte des produits que nous proposons par le biais de notre site Web.

Marrja e të dhënave tuaja personale nga palët e treta

Lica mund të marrë informacionin e nevojshëm për dhënien e një huaje (kontroll të aftësisë paguese) nga punëdhënësi juaj, bankat në fjalë, prokuroritë, kontrolli i banorëve, zyrat e kujdestarisë, agjencitë e vlerësimit. Huatë (në veçanti nga CRIF SA) dhe nga ZEK (Qendra e Informacionit të Kredisë) si dhe IKO (Qendra e Informacionit të Kredisë Konsumatore). Në këtë rast, bëhet fjalë për mbledhjen e informacionit që lidhet veçanërisht me adresën aktuale, aftësinë paguese ose një vënie të mundshme nën mbikëqyrje.

Përpunimi, transmetimi dhe fshirja e të dhënave tuaja personale

Përpunimi, transmetimi dhe fshirja e të dhënave tuaja personale kryhen në përputhje me dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave. Lica ka të drejtë të transmetojë të dhënat tuaja personale tek punonjësit, agjentët dhe kompanitë e lidhura me të në Zvicër dhe jashtë saj, me qëllim të funksionimit, përmirësimit dhe personalizimit të produkteve dhe shërbimeve të tij. Lica ruan të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa kjo është e nevojshme për qëllimet e përpunimit dhe deri në skadimin e periudhave të ruajtjes ligjore ose kontraktuale për të dhënat tuaja personale. 

Përpunimi dhe transmetimi i të dhënave tuaja personale në kontekstin e kërkesave për financim (kredi)

Përdoruesi gjithashtu pranon dhe pranon që Lica transmeton kërkesën e kreditit tek ofruesit e shërbimeve në vijim përmes internetit, e-mail ose faksit / postës: Crédit Suisse, UBS, Swiss Life, Crédit Agricole, Novo Banco, Vaudoise Assurances, Zurich Assurances , Bank Zweiplus, BEKB / BCBE, Retraites Populaires, Swissquote, Valiant, Credex, Bâloise Bank SoBa, Banque Cantonale Vaudoise, Milennium, Banque du Léman, Banque Migros, Credit General SA (partner i Cembra Money Bank AG, Bank- Now AG, Corner Banca SA, CreditGate24 dhe BCGE) si dhe çdo ndërmjetës tjetër i caktuar në krijimin e një mandati ose prezantimin e një fletë informacioni sipas artit. 45 të LSA. Lista e institucioneve të sipërpërmendura i referohen më poshtë individualisht nga “institucioni financiar”. Për më tepër, përdoruesi konfirmon pikat e mëposhtme:

Rishikimi i aplikacionit dhe informacioni i kredisë:

Përdoruesi konfirmon saktësinë e të gjitha të dhënave në lidhje me të dhe autorizon institucionin financiar, në kuadër të shqyrtimit të kërkesës aktuale dhe trajtimit të marrëdhënies kontraktuale, për të marrë informacione për të nga palët e treta., Përfshirë bankat, qendrën e informacionit të kredisë (ZEK), autoritetet (p.sh. zyra e prokurorisë, zyrat e regjistrimit të tokës, administratat tatimore, kontrolli i banorëve, autoritetet për mbrojtjen e fëmijëve dhe 'të rriturit], kompanitë e informacionit ekonomik, ndërmjetësit e kreditit, punëdhënësit, kompanitë e grupit të institucionit financiar dhe, kur është e aplikueshme , Shoqata për menaxhimin e një qendre informacioni për kredinë konsumatore (IKO). Për qëllimet e lartpërmendura, përdoruesi i liron këto organizata nga sekreti bankar, postar, zyrtar ose i biznesit. Për më tepër, përdoruesi autorizon institucionin financiar që ta raportojë këtë kërkesë në ZEK dhe, nëse është e aplikueshme, në IKO si dhe, në rast të një detyrimi ligjor përkatës, tek organet e tjera. Në veçanti, shpallen lloji, shuma dhe kushtet e kredisë ose financimit, si dhe të dhënat personale të aplikuesit (eresse) dhe çdo vonesë ose abuzim të pagesës së kualifikuar. Përdoruesi pranon se ZEK dhe IKO kanë të drejtë t'u japin anëtarëve të tyre informacion mbi të dhënat e komunikuara. Institucioni financiar mund të refuzojë kërkesën pa dhënë arsye.

Bashkëpunimi me ndërmjetësit:

Institucioni financiar mund, në rast të kërkesave që i janë transmetuar nga një ndërmjetës, të shkëmbejë me këtë të fundit informacionin e nevojshëm për shqyrtimin e kërkesës / aftësisë paguese dhe për përfundimin dhe ekzekutimin e kontratës.

Të dhënat e partnerit:

Nëse përdoruesi bën, në kërkesë, indikacione në lidhje me bashkëshortin e tij / saj ose partnerin e tij / saj të regjistruar ("partneri"), përdoruesi konfirmon (i) se ai / ajo ka njoftuar partnerin e tij / saj për kërkesën aktuale, (ii ) që institucioni financiar mund të verifikojë indikacionet e lartpërmendura drejtpërdrejt me partnerin e tij, dhe (iii) që partneri im pranon që institucioni financiar të marrë informacion në lidhje me të (përfshirë kërkesat për informacion nga ZEK) siç përshkruhet më sipër.

Përpunimin e të dhënave :

Përdoruesi autorizon institucionin financiar të përpunojë dhe vlerësojë të dhënat e tyre për qëllime marketingu dhe menaxhimi të rrezikut, dhe të krijojë profile në këtë drejtim. Ai autorizon institucionin financiar t'i ofrojë atij produkte dhe shërbime të tjera, përfshirë ato të kompanive në grupin e tij. Unë mund ta revokoj këtë autorizim për të përpunuar të dhënat e mia për marketing ose dërgim informacioni në çdo kohë.

Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve të jashtme):

Institucioni financiar mund të transferojë shërbimet tek palët e treta (në tekstin e mëtejmë “ofruesit e shërbimeve”), veçanërisht në lidhje me përpunimin e proceseve të biznesit, sigurinë e IT dhe menaxhimin e sistemeve, studimin dhe kërkimin e tregut, identifikimin e kredive dhe rreziqeve të tregut të rëndësishme për biznesin. , si dhe administrimin e marrëdhënieve kontraktuale (p.sh. përpunimi i pyetjeve dhe kontratave, mbledhja, komunikimi me klientët). Institucioni financiar u siguron këtyre ofruesve të shërbimeve të dhënat e nevojshme për kryerjen e detyrimeve të tyre kontraktuale dhe gjithashtu mund t'i transmetojë këto të dhëna jashtë vendit për këtë qëllim. Ofruesit e shërbimeve, si dhe punonjësit dhe nënkontraktorët e tyre, kanë një detyrim kontraktual për të siguruar mbrojtjen e të dhënave në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave, për të respektuar sekretin bankar në përputhje me Ligjin federal të bankave dhe respektuar detyrën e konfidencialitetit. Në këtë kontekst, përdoruesi merr parasysh faktin se të dhënat e mia mund t'i transmetohen ofruesve të shërbimeve të vendosura në Shtete të cilat, aty ku është e aplikueshme, nuk kanë mbrojtje të të dhënave ekuivalente me atë të Zvicrës.
Përdoruesi pranon që institucioni financiar përdor mjete elektronike për të komunikuar me mua ose ndërmjetësin. Përdoruesi gjithashtu pranon transmetimin e të dhënave në internet dhe unë jam i vetëdijshëm se Interneti është një rrjet i hapur i arritshëm për të gjithë. Rrjedhimisht, Lica dhe institucioni financiar nuk mund të garantojnë konfidencialitetin e të dhënave të transmetuara në internet. Si rezultat, palët e treta mund të arrijnë në përfundimin se ekziston një marrëdhënie biznesi aktuale ose e ardhshme (bankare nëse është e aplikueshme) midis meje dhe institucionit financiar.

Dhënia e një huaje është e ndaluar nëse shkakton mbingarkesë (neni 3 LCD).

Si i trajtojmë mesazhet elektronike të dërguara tek ose nga Lica

Të gjitha mesazhet elektronike (emailet, mesazhet e bisedës, etj.) Të dërguara tek ose nga Lica ruhen automatikisht në një sistem të krijuar posaçërisht për këtë qëllim (E-mail Journaling) i cili garanton vlerën provuese të mesazheve elektronike. Këto mesazhe elektronike mbrohen nga masat e duhura teknike dhe organizative. Qasja jepet vetëm në rastet e justifikuara në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi (p.sh. vendimi i gjykatës, dyshimi për sjellje kriminale) dhe vetëm personave të veçantë me funksione specifike (p.sh. shërbimet ligjore, pajtueshmëria ose rreziku).

Droit d’information / rectification ou suppression de vos données personnelles

Për çdo kërkesë për informacion, korrigjim ose fshirje të të dhënave tuaja personale, ju lutemi dërgoni pyetjen / kërkesën tuaj të shoqëruar me një fotokopje të pasaportës ose kartës tuaj të identitetit me postë në adresën e mëposhtme:

Lica Credit Sàrl
Av. Général-Guisan 30b
CH - 1800 Vevey

mbrojtjen e të dhënave tuaja personale

Lica përdor të gjitha mjetet e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga qasja, përpunimi, humbja ose shkatërrimi ilegal dhe i paautorizuar.

Lidhjet e hipertekstit me faqet e palëve të treta

Lica nuk ka verifikuar faqet e internetit të palëve të treta tek të cilat faqja e saj e internetit mund të lidhet dhe për këtë arsye nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin që këto faqe u bëjnë të dhënave tuaja personale. Shikimi i faqeve të internetit të palëve të treta është në rrezikun tuaj.

Ndryshimi i kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave është i mundur në çdo kohë

Lica rezervon të drejtën të modifikojë këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave në çdo kohë. Rreshti i fundit i kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave tregon datën e përditësimit të fundit.

Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Gjykata kompetente për të vendosur mbi çdo mosmarrëveshje që rezulton ose lidhet me këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave ndodhet në vendbanimin e selisë së kompanisë. Lica megjithatë rezervon të drejtën për të sjellë mosmarrëveshjen para çdo juridiksioni tjetër nga i cili normalisht do të vareshët. Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave rregullohet ekskluzivisht nga ligji zviceran.

Duke vazhduar të përdorni këtë faqe në internet, ju pranoni që cookies ose teknologji të tjera të ngjashme mund të përdoren. Më shumë informacion këtu.

Na dërgoni aplikacionin tuaj:

Evolucioni juaj është në duart tuaja!

Zgjidhni gjuhën tuaj dhe bëni pyetjet tuaja!

Zgjidhni huanë që plotëson nevojat tuaja!

Shkalla më e lartë e pranimit në Zvicër
Kërkesa juaj në më pak se 2 minuta
Kushtet më të mira të tregut
Një përgjigje në më pak se 24 orë
Pa tarifa administrimi
Rate Shkalla më e lartë e pranimit në Zvicër
Request Kërkesa juaj në më pak se 2 minuta
Kushtet më të mira të tregut
✓ Një përgjigje në më pak se 24 orë
✓ Pa tarifa administrimi

Kredi personale

3'000.- deri 400'000.-
Vlerësoni nga 3.9%
Shko!

Kredi për pasuri të paluajtshme

250'000.- deri 3'000'000.-
Vlerësoni nga 0.75%
Shko!

Krediti i biznesit

50'000.- deri 1'000'000.-
Vlerësoni nga 2.9%
Shko!